Shiga

Hpakan kaw N-gun Madun ai Mung Shawa marai 8 hpe rim nna, tara jewat da

Hpakant gumshem Myen hpye  dap hpe ning hkap n gun madun ai mung shawa marai 8 hpe tara kanu amyu myu masat let tara jewat da ai lam chye lu ai.

N gun madun na rim woi hkrum ai kaw na, amyu shayi marai 5 hpe tara kanu masat 505  hte tara jewat ahkyak la da ai lam chye lu ai.

Rim hkrum ai marai 8 hta marai 7 gaw amyu shayi ni rai nna, dai ni gaw San Chyoi mare na rai nna, Salang Thein Htun gaw Seng Tawng mare na myit su kanu kawa langai hku na shanu nga ai wa re lam chye lu ai.

Maw Mung ginra masha langai KNG shiga dap de tsun dan ai gaw, “Shan hte hpe tara jewat ai gaw lai wa sai August 9 ya shani hta jewat da ai hpe n dai hpang daw she chye lu ai rai nna, dai hta lawm ai amyu shayi ni hpe gaw tara kanu masat 505 (A) hte jewat ai. Rai na, Salang Thein Htun hpe gaw 505 sha n ga laga laknak hpai ai tara kanu the mung jewat da ai re” nga tsun ai.

Dai marai 8 hpe du wa na August 19 ya shani Hpakant tara rung hta shawng ningnan rung shapraw san jep hpang wa na re lam matut chye lu ai.

Dai ni gaw lai wa sai July 13 ya shana maga hkying 5 ram aten Seng Tawng mare hta n gun madun ngut na bai wa ai lam hta rim hkrum ai re lam chye lu ai.

Dai marai 8 hpe rim ai hta lawm ai Hpakant Balik dap dung 30 na Balik Du jum langai hte  balik ma marai 2 mung n dai shata praw laman Hpakant Seng Tawng KBZ Bank makau hta gap sat hkrum wa sai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button