Shiga

Laiza MHH hpyen ma langai, gap si

KIO mare daju Laiza kaw magam gun ai, Mungshawa Hpyen Hpung hpyen ma langai, sinat gap si ai lam, June 18, bat Mali Ya jahpawt byin wa sai.

MHH hkum dek masat B-59041 hpyen ma Marip Singnan Awng Tu, asak 28 ning gaw, Woi Chyai Lawk 2 kaw jahpawt hkying 4:30am ten, ‘tsa lu nang nna’ shi hkrai shi gap si ai re nga, seng ang ai ni tang madun ai hpe mu lu ai.

Raitim, baw kaw sinat pala gap hkra ai ningma hpe yu yang shi hkrai gap si masa n pru ai re.

“Ya yu yang shi hkrai gap si ai masa n re lu. Hpang hku na gap dat ai masa re lu,” nga nna shimlam a majaw mying n tsun mayu ai KIA magam gun langai, Jinghpaw Shiga Dap, KNG de tsun ai.

Ndai mabyin hte seng nna KIO hte, shi hte hkridun ai shiga dap ni hta mabyin shiga tang madun ai lam n nga shi ai re.

2011 ning Shanglawt Majan kalang bai byin wa na mahka, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, KIO Uphkang Dap npu MHH hpe madung shanglawt hpyenla dingsa ni hte mungshawa ni shanglawm hpaw ninghtan ai re.  MHH dap ni gaw lamu ga ginra masa dang ai majaw Myen hpyen wa hpe ‘KIA a hkap hkan ladat’ hte shingdaw ai majan hta grai mying dan dawng lai wa masai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button