Shiga

Laban nhtoi htoi ai hte rau, Myen hte KIA bai gap hkat

Mana gap hkat ai Lahta Sammung KIA Dung (9) ginra kaw Myen asuya hpyen hpung bai lung wa ai majaw, daini June praw 7, Laban jahpawt nhtoi htoi ai hte kalang bai gap hkat nga sai lam chye lu ai.

Jahpawt jau hkying 6:40 daram hta KIA Dung (9) ni nga ai shara de Myen hpyen ni mayun lung wa ai kaw bawm langai wa kabe kapaw la ai kaw nna KIA hpyen hpung hte gap hkat nga sai re lam na chye lu ai.

“Mana gap ai kaw wa rawng taw na dai hpawt loi myi mu san ai hte amya pru wa ai kaw bawm wa kabe kapaw la rai nna dai grupyin kaw sha naw gap hkat taw nga ai,” nga nna KIA Dapba (6) hpyendu langai Jinghpaw Shiga Dap (KNG) de tsun ai.

Mana de hkying 7 jan ten, KIA Dapba (6) npu Dapdung (9) ni nga ai, Muse ginwang Htan Hpa Bum, Layan Kawng de Hu Hpyet de na dap mying n chye ai ai Myen asuya hpyen hpung langai lung wa ai hpe KIA Dung (9) ni shingla gasat ai kaw nna numdaw 2 lang gasat gala lam byin ai re.

Tatamadaw Myen asuya dap gaw, jahten sharun hpung ngu masat tawn ai Rahkai AA ni nga ai ginra hta lai nna mungdan ting madang August 31 du hkra hpyen majan jahkring ai lam ndau tawn tim Lahta Sammung de gaw KIA a Jinghku dap Balawng TNLA hte Kokang MNDAA ni hpe mung htu shadut htim gasat ai lam ni dingyang galaw nga ai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button