Laiza DGA kawng de Myen ni laknak kaba gap bun

Du na bat, Mungchying Uphkang Dap, DGA hpaw ai 50 ning hpring chyeju shakawn akyu hpyi hpawng galaw na hkyen da ai shara kawng de Myen asuya dap ni laknak kaba gap bun ai lam