COVID-19: Rasha mungkan No.2 law dik de lung

Rasha mungdan a COVID-19 ana zinli mu jep masha jahpan gaw May 12, bat Lahkawng Ya shani hta U.S. a npu mungkan e No.2 law dik de rawt lung wa sai re. Myen hpyendap na