Tag: Miwa

Shiga
U.S. a Taiwan hpe torpedo dut jaw na lam Miwa pawt

U.S. a Taiwan hpe torpedo dut jaw na lam Miwa pawt

U.S. gaw, Miwa a daw chye hku hkam la ai, Taiwan hpe dollar wan $180 grupyin manu madang tsaw ai torpedo 18 dut jaw na masa a majaw Washington hte Beijing lapran shaja hkat nga…

Shiga
Miwa hka dap ‘trainer jet’ shawng n’nan pyen rawt

Miwa hka dap ‘trainer jet’ shawng n’nan pyen rawt

Madang tsaw ai Miwa hka dap ‘trainer jet’ shawng n’nan pyen rawt lu ai gaw ahkyak ai labau masat dingsat langai re nga, pyenli galaw shapraw ai Guizhou Aviation Industry Corporation tsun ai. Marai lahkawng-jawn,…

Shiga
Miwa gasat dap ni Myen mung jarit de lahkawng ya gawan lai

Miwa gasat dap ni Myen mung jarit de lahkawng ya gawan lai

Lahta Sammung e Myen asuya dap hte Dingdung Daw Daphpawm hpung 3 lapran gasat gala majan laja nga ten, Miwa gasat dap ni Myen mung jarit mayan 2-ya gawan lai ai lam galaw wa sai…