lamu gaShiga

Myitkyina Putao Mawdaw Lam Kaba Tsep Kawp Nmai Lai Hkra Ga Gyi Taw Nga

Myitkyina-Putao concrete hte gatdara lam kaba hkrang ai ladaw 10 ning rai nhpring shi yang, ndai bat na hka mawru hta, lam nawng nawng gyi ru hten mat sai re.

June shata hpang jahtum bat hta, Jinghpaw mung shara shagu marang htu kaba wa ai majaw, bum gyi ru ai lam hte Hka mawru wa nna, mawdaw lam kaba ni hpe mung wa adawt sharu kau wa sai re.

Ya ten Myitkyina Putao lam kaba lapran shara law law hta ga gyi kaput nga nna, mawdaw lam nawng nawng gyi ru mat ai shara ni mung law law rai taw sai majaw, ndai shata langai lahkawng laman Putao de mawdaw lam hku na lung n mai mat sai nga, dai ginra de na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Myitkyina Putao lam masa ya yang gaw tsep kawp nmai lai ai masa rai mat sai, Woi Shayi hte Tayang Zup lapran shara 10 daram yawng gyi ru hten taw nga sai, ngut na Putao Hpung Chyan Hka, Hkindu hka mahkrai ni yawng hten nna ga ni gyi ru taw nga ai, dai zawn ga gyi ru ai shara grai law mat na tsep kawp n mai lai mat sai,” nga tsun ai re.

Ndai mawdaw lam kaba gaw Jinghpaw mung dingdung maga Putao de gun rai htaw shalai lu na ahkyak ai lam kaba langai rai nga ai. Lai wa sai shata 3 daram Myitkyina-Putao Lam pat mat ai majaw, Putao gunrai manu tsaw rawt mat nna, ginra masha ni yak hkak hkrum wa ai re.

Ndai bat na hka mawru hta Woi Shayi kaw nna, Tayang zup lapran shara 10 daram hta mawdaw lam gyi ru mat nna, Tayang zup lahta daw kade ram bum gyi ai ngu hpe gaw nchye lu shi ai re.

Sengkye, mawdaw pyi nmai lai hkra lam gyi mat sai majaw, Myen asuya snr Shanglawt asuya wuhpung langai ngai, lawan ladan lit la galaw ai rai yang nhtoi shata mi jan hte lam bai hkrang na myit mada ai raitim, lit la galaw ya na n nga ai rai yang, ndai hta grau na matut na wa na masa nga ai lam ginra masha ni ndai zawn matut tsun maram da ai re.

“Ndai Putao lam gaw shawoi mung gaw gyi ai, lanam ta shagu gyi ai rai tim ndai daram kalang mung nsawng ai, lit lu ai asuya wuhpung wuhpawng ni gara hku lajang ya na kun? Shan hte lawan n lajang ya yang chyawm n mai lai sai ga rai nga ai, lama shan hte shawoi na zawn ding run galaw ai rai tim pyi shata mi jan daram gaw na na re,” nga tsun ai.

Ya ten Putao ginra hta Phone Internet matut mahkai n lu mat ai majaw, dai ginra de na masa lam ni hpe a tsawm tup hkrak chye lu na yak hkak nga ai re.

Ndai kalang na Hka mawru kaba hta Mali Hka hku de na dum nta 200 daram hten hkrum wa ai majaw, dai ginra de na mung shawa ni yak hkak hkrum taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button