Shiga

Htawng Kasu Kabrawng Byin Ai Hta Woi Awn Ai Ni Hpe Htawng Dam 3 Ning Chyen Bai Kahtap Jahkrat

Myitkyina htawng kaba kasu kabrawng byin ai lam hte seng nna, Mung masa bawng masha nkau hte hpawn marai 13 hpe htawng dam 3 ning chyen bai kahtap masat jahkrat hkrum ai rai nna, dai ni hpe ningsin htawng hta sharen da ai nga, Myen Mung Mung Masa Bawng masha karum zinghkri hpung (PPNM) na Ko Taik Htun Oo tsun ai re.

April 18 ya shana hkying 4 daram aten hta Myitkyina htawng kata na nta masat 6 hte 7 hta sharen da hkrum ai bawng masha ni kaw na, Myen shaning ningnan ten bawng masha shalawt shapraw ya ai hta tara rapra ai lam n nga ai majaw, ninghkap n-gun madun wa ai hpe Myen hpyen dap kaw na sinat hte bai gap shazim ai majaw, bawng masha marai 4 si nna marai 13 hkala hkrum wa sai re.

Htawng kasu kabrawng ai lam hpe shabyin ai nga, htawng masha marai 13 hpe htawng shinggan tara rung hta tara jeyang wa ai rai nna, mung shawa arung arai jahten sharun ai ngu tara kanu masat 2 hte htawng dam 3 ning e shata 6 jahkrat bai kahtap jahkrat hkrum wa ai re.

Ya na zawn htawng dam bai kahtap jahkrat hkrum ai gaw, shinggyim ahkaw ahkang tawt lai ai lam re nga ndai zawn tsun madi madun da ai re.

“Shinggyim ahkaw ahkang hku nna yu yang, tara agyi ni nan mung, shinggyim ahkaw ahkang ndau masat laika pa hpe tawt lai taw nga ai ngu mai tsun ai, Myen hpyen dap a myit ra lam ni hpe hkrai hkan shabyin ya taw nga ai, kaja nan tawt lai taw nga ai htawng na lit nga ai ni hpe gaw hpa ahkyak la ai lam mung n galaw, kaja nan htawng kata nga ai ni gaw shinggyim ahkaw ahkang tawt lai hkrum taw nga ai re,” nga tsun ai.

Ya na zawn Myen hpyen dap htawng dam bai kahtap jahkrat ai hta, Myen hpyen dap hpe ninghkap ai majaw, ntara rim sharen da hkrum ai Ko Htun Myint Aung, Ko Kaung Tsan Hein, Ko Chan, Min Min, Ko Aung Kyaw Zin hte Ko Ar Kar Soe Tsan ni lawm ai lam tsun da ai re.

Ya ten dai marai 13 hpe Myitkyina ningsin htawng kata hta bang da nna, dum nta masha gadai hpe mung n jahkrum shangun ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button