Shiga

Byen Wai Mare Ga Sau Htu Ai Lam Hpe Ginra Masha Ni Ninghkap Nga

Sinlum hte Nhkawng Pa lapran na Byen Wai mare makau grup yin na mung shawa ni a hkai sun lamu ga hta, ga sau n htu ya na matu ginra masha ni matut hpyi shawn nga ai re.

Sinlum bum makau Byen wai mare hta majan byin taw nga ai ten rai tim, mung mare masha ni hpe hkawm sa na ahkang n jaw hkum pat da nna, mung mare masha ni a hkai sun lamu ga ni hta matut ndi ga sau htu nga ai lam, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“ Byen Wai mare makau grup yin hta majan byin taw nga tim, ga sau htu ai lam gaw n jahkring ai, ginra masha ni hpe mung hpyen yen dabang ni de nga shangun nna, shan hte a yi sun ni hpe n sa gawan shangun ai, ya du hkra matut ndi htu taw nga ding yang re, Nhkawng Pa maga mung htu ding yang sha re, ga sau nau htu ai majaw, Nam Hpat hka mung lang n mai mat sai, lu hka, lang hka ni grai yak mat sai, mung shawa ni grau jam jau taw nga sai,” nga tsun dan ai re.

Ya ten Byen Wai hte Nhkawng Pa makau grup yin ni hta ga sau htu ai lam hpe ding yang galaw taw nga ai majaw, Nam Hpat hka lang n mai mat sai nga ginra masha ni tsun ai re.

Ya ga sau htu nga ai shara ni hta, Mung mare masha ni Shau Gaw, Ba Gaw, madung hkai tawn ai shara ni rai nna, Lagat Bum maga de mung KIO a ahkang hte ga sau htu taw nga ai re.

Ya na zawn dai ginra hta laja lana ga sau htu shaw taw nga ai lam hte seng nna, lai wa sai 2023 ning December shata kaw na ginra masha ni ning hkap taw nga ai mung rai nga ai.

Mung shawa ni ninghkap ai rai tim, KIO maga de na hpa ahkyak n shatai ya ai sha n ga, ga sau hpe matut n di htu taw nga ai majaw, dai ginra na dusat yam nga ni si hkrum taw nga ai re.

Lai wa sai ten Byenwai mare ga sau htu ai lam hte seng na, KIO tsun shaga ahkang nga, Dukaba Nhpang Naw Bu hpe KNG maga san yu yang, “ Mung shawa ni n ra sharawng ai, mung shawa ni ninghkap ai ga sau htu ai lam hpe gaw KIO kaw na tsep kawp n galaw na ngu policy jahkrat tawn ai, Byen Wai ga sau htu ai lam hte seng na gaw a tsawm n chye lu ai,” nga htai wa ai re.

Nhkawng Pa de ga sau htu shaw taw nga ai majaw, dai ginra na hka shi ni yawng hten ma sai sha n ga, ginra masha ni a hkam ja lam hta mung ahtu hkra wa taw nga ai re.

Gauri Krung Nhkawng Pa ginra ni hta lai wa sai 2021 ning daram kaw na dai ni ten du hkra, ga sau htu nga ai majaw, dai ginra na lamu ga ni yawng hten za taw nga sai re.

Related Articles

Back to top button