Shiga

Sara Kaba Hkalam Sam Son Hpe Myen Hpyen Dap Ni Bai Rim Woi Mat Wa

Sara Kaba Rev. Dr Hkalam Sam Son hpe, mani hpawt April 17 ya shani dat dat ya ai hpang, dai shana hta nan Myen hpyen hpung ni Sara kaba nta de sa wa nna, jahpawt maga hta Sara kaba hpe bai woi mat wa ai re lam, mung shawa ni kaw na chye lu ai.

April 17 ya shana hkying 10 daram hta Myen hpyen n’gun 30 daram hte du wa ai majaw, Myitkyina Dap kawng hte ni nawn ai ramma shawa n’gun du wa ai hte sara hpe shim lam sa jaw ai rai tim, Myen hpyen dap maga hpyen n’gun grau bai law jat wa ai majaw ramma yawng hpe nhtang wa shangun kau ai nga, dai kaw lawm ai ramma ni tsun ai re.

Dai hpang, jahpawt maga hkying 2 daram hta, Sara Kaba Sam Son hte hpawn Sara Jan, PCG mung lawm rai, Myitkyina Myen Hpyen dap daju M.P.Hk de woi mat wa ai re lam chye lu ai.

Sara kaba hpe rai n woi mat wa shi ai ten, san jep ra ai lam ni hpe a tsawm san jep nna, hpang shani bai wa sa ya na nga tsun mat wa ai rai tim, ndai shiga ka nga ai ten du hkra lak lai ai lam n nga shi ai re.

Ya na zawn Sara Kaba hpe Myen hpyen dap ni kalang bai rim woi mat ai lam a n tsa, hpung shawa masha yawng myit npyaw ai lam Online n tsa hta ka mara taw nga ai re.

Myen hpyen dap kaw na Sara kaba hpe lai was ai 2022 ning December praw 6 ya shani Mandalay nbungli daru hta rim woi mat nna, Myitkyina htawng hta laning mi shata 5 rim sharen da nna, Myen shaning ning nan nhtoi shani Lut Nyeing Chan Thar Hkwi ngu ai hte jahkring gan dat ya nna, Myen hpyen dap ni bai sa rim woi mat ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button