Shiga

Namhkam Mare hta Majan Matut Laja Nga

Namhkam mare kaba makau, Myen hpyendap dapnu kaba hpe Balawng TNLA dap ma ja htim gasat taw nga ai majaw, Myen hpyendap nbungli hte gap bun taw nga nna, majan laja taw matut byin nga ai re.

Namhkam mare kaba hte deng mi daram sha tsan ai kaw, dap jung nga ai myen hpyendap dapnu kaba hpe November 17 ya shani htim gasat ai gaw, dai ni du hkra matut manoi majan matut laja taw nga ai re.

“Namhkam hta mani mung shani ting gap gasat hkat ai, dai ni mung matut byin taw nga ai, Muse 105 Mile hte, Namhpakka Myen hpyen dap maga na laknak kaba ni hte gap bun taw nga ai, mana maga de mung nbungli hte wa gap ai, ngut na laknak malu masha hpe nbung jawng hte wa jahkrat kau da ai,” nga dai ginra na mung shawa langai KNG de tsun dan wa ai re.

Majan laja taw nga ai shara hta Myen hpyen dap nbung li hte  gung lawm ai laknak kaba ni hte gap bun ai majaw, shawng lam hpyen la ni, kraw galau madawn ai lam hte machyi makaw lam ni byin hkrum taw nga ai lam, Balawng TNLA dap maga ndau da ai re.

Namhkam mare hpe TNLA lu zing da sai lam November praw 6 ya shani ndau da sai raitim, Mare kaba makau hta dap jung nga ai Myen hpyen dap kaba hpe rai n lu zing shi ai majaw, majan matut laja nga ai re.

Majan kata, Myen hpyendap maga si hkala lam law ai majaw, nbungli hte wa gap bun ai sha n ga, Namhpakka Hk.L.Y 123 hte 105 mile Myen hpyen dap hkan na, lak nak kaba hte gap bun nga ai majaw, Balawng dap maga si hkala lam ni mung nga taw ai hpe chye lu ai.

Ya ten  Namhkam mare hta mung shawa yawng Mungmau hka kau Miwa ga jarit de hprawng yen ma sai rai nna, n ta  sin ai ni daram sha nga sai lam, chye lu ai.

Related Articles

Back to top button