Shiga

Munglai Hkyet Bawm Jahkrat Hkrum Nna Mungshawa Marai 29 Asak Si Sum

KIO Ginjaw, Munglai Hkyet hta Myen hpyendap gasat ai majaw, mung shawa marai 29 si nna, marai 57 hkala hkrum wa ai lam, KIO Shiga dap kaw na n dau da ai re.

October praw 9 ya shana hkying 11:25 aten, Myen hpyendap bawm jahkrat bun ai majaw, Munglai Hkyet hpyen yen dabang hta nga ai hpyen yen mung shawa ni  asak si hkala hkrum wa ai rai nga ai.

Dai zawn laknak kaba wa hkrat ai ten hpa n bungli ngoi ai mung n na lu ai hte, a kajawng sha kapaw wa ai n sen hte rau, ya na zawn, si hkala hkrum wa ai lam chye lu ai.

Ndai lam hte seng nna, Dukaba Nawbu KNG shiga dap de n dai zawn tsun dan da ai re

“Nbungli ngoi ai nna ai ngu gaw, ya byin ai mabyin gaw n bungli hte shing nrai Drone hte gap ai hkrang rai taw nga ai, nrai yang Rocket sumtsan gap laknak hte gap ai re, anhte ya dai hpe jep sagawn hpung hpaw da ga ai, hpa hte gap ai ngu gaw, dai ni a mahtai hpe naw la yu ra ai,” nga tsun dan ai re.

Asak si sum ai hta, asak 16 ning n pu ma kaji marai 11 lawm ai rai nna, hkala hkrum ai ni hpe Laiza mung shawa tsi rung hta tsi tsi gawn lajang hkam la taw nga ai lam chye lu ai.

Asak si sum ai mung shawa ni a moi mang hpe dai ni Laiza manau wang hta akyu hpyi nna, mung shawa lupding lupra Nhkrut Kawng hta lup makoi sai lam chye lu ai.

Ndai zawn mung shawa law law asak si sum ai lam hte seng na, mungchying mung shawa yawng, yawn hkyen ai masat kumla hku na, dawng hkawn ka ang hkup jahkrat ai kumla galaw wa ai hpe chye lu ai.

Ya ten dai Munglai Hkyet hpyen yen mung shawa ni hpe, Woi Chyai hte Laiza grup yin ni hta shara jahkrat tawn da ai re lam matut chye lu ai.

Myen hpyen dap a n dai zawn gumshem zai mazut ai ladat hte Bawm wa jahkrat bun ai lam hte seng nna, matai bai htang lu ai shani du hkra anhte yawng jawm matut shakut ra na re lam Dukaba Nhpang Naw Bu n dai zawn tsun ai re.

“Ndai gaw, Myen hpyen dap ni anhte hpe sumpum sumpam sat kau ai gaw, mungkan a hpyen tara hpe shut shai ai ni rai nga ai, dai hte maren anhte mungchying mung shawa ni yawng mung e maroi nni masin n si ai, anhte shanglawt ai rawt malan hkrun lam hpe da ting shakut ra na re, matai htang lu ai shani du hkra shakut sa wa ra na ga ai .” nga tsun ai re.

Anang Pa hta Myen hpyen dap n bungli hte bawm wa jahkrat bun ai, laning mi hpring na matu n htoi hku sha ra sai aten, ya na zawn kalang bai sa jahkrat bun wa ai rai nga ai re.

Related Articles

Back to top button