Shiga

Mogaung Hta Myen Hpyen Mawdaw Gap Hkrum

Mogaung, masat (1) lahta tsang jawng, gat kawng lawk hta jawngma sa tau ai Myen hpyen mawdaw hpe, KPDF ni sa gap ai hta, dai kaw lawm ai Myen hpyenla marai (2) si hkrum ai lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

August 19 ya shani hkying 3 daram aten, Myen hpyen mawdaw langai Mogaung masat (1) lahta tsang jawng shawng, Tsanlwin manam jarawp shawng hta sa jahkring da ai ten, sengke masum yu maya hking hte sa wa nna, sa gap sat kau da ai re lam, dai ginra na mung shawa ni KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Jawng sa tau ai Myen hpyen mawdaw gap hkrum ai re. dai kaw lawm ai marai lahkawng dai shara hta nan galau mat ai. dai sinat gap sat ai mang hkang a majaw, dai makau gat dut nga ai ni yawn hpe zing kau shangun na, jawng ma ni hpe mung jan du ai hpang she dat ya ai.” nga tsun dan ai re.

Myen hpyen mawdaw dai zawn gap hkrum wa ai hpang, dai mayan gat dut nga ai ni yawng hpe zing kau shangun nna, lai sa lai wa ni hpe laja lana san jep ai lam galaw wa ai re hpe chye lu ai.

Dai gap sat hkrum ai Myen hpyen moi mang lahkawng hpe garum kahtau mawdaw hte sa hta htaw mat ai hpang, mung shawa hking hte Myen hpyen dap ni sa wa nna, makau grup yin de sinat gap shadam wa ai lam ni nga ai re hpe chye lu ai.

Related Articles

Back to top button