Radio

July 8, KNG Daily News (Online Radio)

July 8, KNG Daily News (Online Radio)
– Myen hpyendap sinat gap dum bre ai majaw, Mali hka makau gat dut nga ai hpaw mi langai asak si sum
– Covid 19 kap bra ana mu hkrup ai majaw, Mai Ja Yang kata laika sharin jawng hte nawku ai lam gan pat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button