Tag: shanglawt

Shiga
Myen asuya dap sa gap zing ai KIA D-17 na arung arai sumla pru

Myen asuya dap sa gap zing ai KIA D-17 na arung arai sumla pru

Lai wa sai bat, lahta Sammung KIA Dapdung (17) training dabang langai hpe maja sa gap zing ai kaw nna lu la ai arung arai sumla ni, ndai bat pru wa ai re. Dingdung Daw…

Shiga
KIA Dung (17) training dabang hpe Myen asuya dap ni sa gap

KIA Dung (17) training dabang hpe Myen asuya dap ni sa gap

January praw 8, bat Masum Ya shani, Lahta Sammung Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap (KIA) Dapdung (17) a training dabang hpe Myen asuya dap ni, maja laknak kaji kaba ni hte, gap bun ai lam chye…

Shiga
“Jinghpaw Mungdaw” mying n galai na KIO matsun

“Jinghpaw Mungdaw” mying n galai na KIO matsun

“Jinghpaw Mungdaw” ngu ai ginru ginsa mying hpe n galai kau ai sha matut lang na matu Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, KIO Ginjaw Komiti a ndau hte matsun dat sai re. Myitkyina Wunpawng Htunghking Hpung…

Shiga
Myen ni sinat kaba gap ginjang ai majaw, KIO masat nhtoi n lu galaw

Myen ni sinat kaba gap ginjang ai majaw, KIO masat nhtoi n lu galaw

Lahta Sammung KIA Dapdung (8) ni KIO masat nhtoi galaw na hkyen da ai mare de Myen hpyen hpung ni lung wa nna laknak kaba manu mana gap ginjang ai majaw, lamang n lu galaw…

Shiga
Myen ni sa wang gap ai kaw KIA tsi sara hte hpyenma, asak ap nawng

Myen ni sa wang gap ai kaw KIA tsi sara hte hpyenma, asak ap nawng

Jinghpaw mungdaw ga-ang KIA Dapdung (5) Hkawng Mye ginra, tinang Awng Jat post hpe, ndai bat pru de, Myen asuya dap ni sa wang gap ai kaw tsi sara langai hte hpyenma langai, asak ap…

Shiga
Myen hte KIA Jinghpaw mungdaw e bai gap hkat

Myen hte KIA Jinghpaw mungdaw e bai gap hkat

Myen hpyendap a dinghkrai majan jahkring da ai ladaw shata 9 htum ai hpang, kalang bai Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap (KIA) hte Jinghpaw mungdaw e gasat gala majan ni, ndai bat hpang wa sai re.…