Sara yan hpe bat mi daram matut hkang zing da na masa nga

Myitkyina htawng e hkangzing da hkrum nga ai sara yan hpe matut nna bat mi daram naw hkang zing da na masa nga ai lam seng ang ai sara ni kaw nna chye lu ai.