Myen COVID-19 machyi masha mali bai jat, yawng 303 du

COVID-19 ana mu jep masha mali bai jat sai majaw, Myen mung kaw ndai ana hte machyi masha yawng 303 du sai lam hpe asuya Hkamja hte Ginsup Hkringmang Dap, July 1, shana hkying 8pm,…