Majan ShigaShiga

Nmawk Makau Grupyin Bum Marawn Na Myen Hpyen Dap Yawng Hpe KIA Zing Madu Sai

Nmawk Mare makau na dap shara lahkawng hpe, mani hte dai ni bai zing madu wa lu ai gaw, ya ten Nmawk mare makau grup yin bum ntsa na Myen hpyen dap yawng ma sai re nga, shawng lam magam gun ni tsun ai re.

April praw 3 ya shana Nmawk Hka Wan Bang mare ntsa na U Dang Bum hta dap jung taw nga ai Myen hpyen dap hpe htim gasat zing madu wa lu ai re.

Dai dap shara hpe zing madu ai hta, Myen hpen dap maga hprawng yen na matu tau hkrau hkyen lajang shajin da ai majaw, dai shara hta laknak machyu pala hte malu masha ni hpa n ngam da ai nga, shawng lam magam gun langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Kaba dik Sinlum bum lu zing kau sai re nga yang gaw, dai n pu na ni gaw yawng hkrit sai gaw, arai ni tau hkrau hkyen da nna, anhte loi sa gap ai hte yawng hprawng mat sai, hprawng na matu tau hkrau hkyen da ai majaw, hpa mung n ngam da ma ai,” nga tsun ai re.

Hka Wan Bang Myen Hpyen dap

Dai hpang, Mada Bum ntsa na Mai Sak Kawng Myen hpyen dap hpe mung dai hpawt manap hkying 9 daram hta bai gasat zing madu la lu wa ai lam chye lu ai.

Maisak Kawng Myen hpyen dap hpe mana kaw na shang lu sai rai tim, dai hpawt manap maga hta she dap jasan ai lam ni hpe galaw lu ai lam tsun ai re.

“Mana kaw na Myen ni yawng hprawng mat sai, jan loi du mat ai majaw, anhte maga na mung dai hku yu sin da nna, dai hpawt maga she dap jasan ai lam galaw ai,” nga tsun dan wa ai re.

Ya ten Nmawk mare makau grup yin bum shagu ngu na yawng hpe KIA KPDF pawng hpawm dap maga htim gasat zing madu da lu sai rai nna, Nmawk hte Manmaw muklum makau grup yin ni hta hpyen masa matut shaja hkat taw nga ai re.

Dai makau hkan na dap shara ma hkra hpe, KIA dap htim gasat zing madu kau ma ai rai tim, Myen hpyen dap maga nbungli hte wa gap sharu bun ai lam ni ding yang matut galaw taw nga ai re.

Myen hpyen dap maga ya na zawn nbungli hte wa gap bun ai lam ni a majaw, mung shawa asak si hkrum ai lam ni ding yang byin taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button