Majan ShigaShiga

Sumprabum Kaw Majan Laja Lana Matut Gap Gasat Nga Ai Hta Myen Hpyen Dap Maga Nbungli hte Shingla Gasat Nga

Sumprabum Myen hpyen dap Hk.L.Y 46 dap hpe KIA dap htim shagrawt taw nga ai hta, Myen hpyen dap maga, nbungli hte laja lana wa nighkap shingla gasat taw nga ai re.

March 14 ya shani ka-ang ten kaw na Sumprabum Myen hpyen dap hpe KIA pawng hpawm dap maga, numdaw kalang bai htim gasat hpang wa ai gaw, dai ni ten du hkra majan laja lana matut htim gasat hkat taw nga ai lam, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Majan gaw laja taw nga ding yang re, nbungli hte shani tup wa gap taw nga ai, ya du hkra gaw rai n lu zing shi ai, mung shawa yawng mung hprawng yen ma sai, dai kata kaw rawng taw ai nkau hpe mung dai hpawt shaw woi la lu sai,” nga tsun ai re.

Dai ni lani mi laman Myen hpyen dap Jet Fighter nbungli 2 hte 10 lang daram da bat sa gap ai hta, nbungli bawm 20, 30 lang san gap sharu bun wa sai lam matut chye lu ai re.

Sumprabum Myen hpyen dap hpe lai wa sai March praw 9 ya shani hta kalang htim gasat sai rai nna, mani March 14 ya shani kaw na numdaw kalang mi bai htim gasat taw nga ai mung rai nga ai.

Sumprabum balik dap hpe March 9 ya shani htim gasat zing madu kau lu sai rai nna, dai dap kata kaw na balik ni yawng dawn hkawn hpraw sharawt asum jaw wa ai mung rai nga ai.

Dai mare kata hpungkyi jawng hta pat hkrum taw nga ai, hpyen yen mung shawa 100 jan hpe mung dai hpawt manap sa woi shaw la lu sai re.

Ya ten dai ginra na mung mare masha ni gaw, tinang man ang ai shara ni de hprawng yen taw nga nna, malu masha yak hkak wa taw nga ai lam chye lu ai.

Ya htim gasat taw nga ai, Myen hpyen dap gaw, Myitkyina Putao lapran na ahkyak dik Sumprabum Myen hpyen dap kaba re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button