Shiga

1027 Majan Masing Shata mi laman Mungshawa Marai 72 Si Hkrum

1027 majan masing Sammung ginra yawng hta majan laja wa nna, mung shawa si hkala ai lam lani hte lani grau grau law jat wa taw nga ai lam, Ta’ang amyu shayi wuhpung ndau da ai re.

Majan hpang wa ai shata mi hpring ai November 27 ya shani hta, mung shawa marai 72 asak si sum nna, marai 125 hkala hkrum wa sai lam, ndau ai hta lawm ai re.

Majan laja wa ai hte rau, hpyen yen mung shawa mung grau grau law jat taw wa nga ai rai nna, dai hpyen yen mung shawa ni a matu, garum ningtum lam ni grai ra ahkyak taw nga ai lam, Balawng amyu shayi hpung na, lit nga ai hpawmi langai KNG de ndai zawn tsun dan ai re.

“Majan byin shagu madung amyu shayi hte ma kaji ni yak hkak jam jau hkrum ai lam grau law ai, ya nga yang hpyen yen  mung shawa ni grai yak taw nga ai, amyu shayi ni a matu nga yang hpa shim lam mung n lu jaw ai, shata mi laman marai 70 jan si nna, 125 hkala hkrum wa sai, ya gade naw sawng wa na kun n chye ai” nga tsun dan wa ai re.

Lai wa sai November praw 1 ya shani hta, hpyen yen hprawng yen hkawm nga ai ten, amyu shayi langai mahkum brai mat nna, hkrun lam yak hkak ai majaw, tsi n lu tsi nna, asak si sum ai lam du hkra byin wa ai nga, matut tsun dan ai re.

Balawng amyu shayi wuhpung kaw na, sawk gahkyin da ai jahpan ni hta, sam mung ginra yawng 1027 majan laja  wa ai ten kaw na, dai ni du hkra rai yang, asak n hpring shi ai ma kaji marai 26, hte amyu shayi marai 20 jan lawm ai lam tsun da ai re.

Mung shawa asak si sum ai law malawng gaw, Myen hpyen dap laknak kaba gap bun ai majaw, hte, nbungli a majaw, si sum ai ai grau law ai lam tsun da ai re.

Dai majan a majaw, hprawng yen ra mat ai mung shawa Mun 6 hkying 3 jan nga ai rai nna, ya hkyak hkyak dai hpyen yen ni a matu, garum ningtum ra ahkyak taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button