Shiga

Putau e ma ti sha shut nna si ai mabyin ding yang byin nga

Putau ginra e, sha nmai ai baw mati sha shut nna, asak si hkrum ai mabyin ni gaw ya ten, matut manoi byin nga ai re.

Sar Hkum Dam mare, hpaji jawng magam gun taw ai, saranum Htay Chyoi ngu ai, yan nu ni masum gaw, dai mati shadu sha ngut ai hpang, kasha 2 si hkrum nna, kanu tsi tsi hkamla nga ai lam, Sar hkum Dam mare masha langai KNG shiga dap de ya na zawn tsun dan ai re.

“Sarama gaw, shi kasha 2 shinggan de na baw wa ai mati hpe shadu ya na hku tsun aput ai hpe shadu jaw dat ai, shi madu wa chyawm n sha ai sha yup mat ai. Shana de hkying 5 ram sha sam ai, hpang jahpawt hkying 3 ram kaw madawn wa ma ai nga tsun ai. Dai sha ai Shan nu ni masum tup madawn wa ai nga tsun ai. shanhte gwi rem da ai, dai gwi shawng shannu ni madawn tawn ai hpe sha nna, sai ni madawn di si Gwi shawng si mat ai. Dai hpang, dai shani jang shannu ni masum tup tsi rung du mat ai. Kasha num sha the la sha gaw masa n hkrak ai, Oxygen marawp ra ai madang re majaw kasha num sha shawng praw 9 ya shana si mat ai. Praw 11 ya shana gaw kasha La sha bai si mat ai. Ya sarama hpe gaw dai ni Myitkyina tsirung sa na nga tsun taw ai, dai ram sha naw chye da shi ai.”

April praw 6 shana maga kaw nna byin nga ai, ndai mati sha shut nna si ai mabyin gaw, ya ten du hkra mung, saranum hpe asak hkye lu hkra, matut tsi tsi  lajang nga ai re lam chye lu ai.

A sak si sum mat sai kasha yen gaw asak 7 ning re Numkasha the asak 10 ning kasha La sha yen nau re lam chye lu ai.

Ndai Saranum yan nu ni gaw, Sagaing kaw nna, Putao ginra, sa hkum dam mare lapran tsang jawng e lit ang ai nna, htawt wa ai ni re lam chye lu ai re.

Dai sha n ga, mani April 11 ya shani hta mung Putao, Mar thay mare e, dum n ta masha marai 4 mati shadu sha shut nna, kasha langai asak si sum mat sai rai nna, ngam ai marai 3 gaw tsi tsi la nga ai lam matut chye lu ai re.

Ya na zawn, putao ginra hta, ganing re mati sha shut ai majaw si ai hte seng nna,n dai zawn matut tsun dan ai re.

“Ndai ten, a ga kaw tu ai mati ni gaw, mai sha ai baw mati hte bung ai. Raitim n mai sha ai. Dai zawn re ni shanhte shadu sha ai rai nga ai. Mai sha ai baw mati the gaw loi bung bung re re. raitim dai sha ai baw mati n re gaw. N dai ten, tu ai mati, hpa mati baw mi rai rai n mai sha ai, ya ten tu ai mati yawng ngu na ram agung rawng ai. N mai sha ai. Grau nna ya na zawn, mati sha shut ai ni law malawng gaw, nau n chye ai ni, ginra masha n re ni gau shadu sha shut na si ai law ai. Lawu mung de na du wa ai sara, sarama ni shanhte nau n chye ai majaw sha hkrup ai ni law malawng re.”

Putao ginra hta shawng e mung n dai zawn mati sha shut nna, n ta masha yawng yawng asak si sum ai mabyin ni mung nga wa ga sai lam chye lu ai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button