Shiga

Hpyen yen dum nta wa sai Dabak mare masha ni, mare de ai 75 ning Jubili poi galaw

Shaning law law Hpyenyen nga ai kaw nna, dum nta bai du taw nga sai, Sama ginwang, Dabak mare masha ni gaw, mare de ai 75 ning hpring Jubili Poi hpe, Myenhpyen dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO, lahkawng maga de ahkang hpyi nna, lamang galaw la lu sai lam chye lu ai.

Ndai Jubili poi hpe, April praw 6 kaw na 7 ya du hkra lahkawng ya, galaw wa sai hta, hpyenyen tsinyam, mayak amyu myu nga ai raitim, Karai Kasang hpe chyeju shakawn mayu ai san san hte galaw ai re lam, Dabak buga hpung amu madu, Sara Lashi Sut Awng KNG de n dai zawn tsun dan ai re.

“Dabak mare hpe gawde hpang wa ai gaw dai ni 75 ning hpring ladu hkrum ai ten re majaw, anhte ni yak hkak ai lam grai nga ai, mung masa n pyaw shi ai ten kaw Covid ana zingli mung grai bai nga ai aten kaw, raitim mung karai kasang a chyeju hpe shakawn mayu ai nhkan e n byin n tai n mai ngu nna, anhte main Comiti hpaw let shakut shaja galaw wa ai lam re ngu tsun dan mayu ga ai.”

Ya na zawn,Dabak mare Jubili poi byin tai lu na matu, Poi shabyin shatai Komiti ni hku nna, Myen hpyendap hte KIO hpe ahkang hpyi ngut ai hpang, manam ni hkawm sa ai lam hta mung, masan sa hkra lajang ya wa ai re lam, matut tsun ai re.

“Myitkyina, waimaw hkan na magam gun, jinghku jingyu, hpung masha ni, hpyen yen dabang hkan na ni, poi sa wa na matu saw shaga ai shaloi, laika kata kaw e maw daw hte cycle hkan shakap na stiker ni mung bang shalawm dat ya ai hku re. Shwe Nyawng Pyin, Myen hpyendap kaw mung anhte tsun da ai, Awng Mye Thit hpyendap kaw mung, katsu hpyen dap kaw mung, stiker mu ai maw daw, cycle ni the poi dasik  shakap da ai ni hpe mu jang, hpa mung grai rai na jep ai lam n galaw ya na matu anhte sa tsun da ai lam ni nga ai hku re. Bai na, lahkawng maga asuya ni yawng kaw mung tau hkrau kaw na shana tawn da ai re majaw gaw, poi n htoi shaloi mayak mahkak masa lam n nga ai sha, angwi apyaw the lu galaw la lu sai lam tsun dan mayu ai hku re.”

Dabak mare hpe 1947 ning e de hpang ai rai nna, ya ten, law malawng gaw, hpyen hprawng kaw nna bai du wa ai ni rai nga ai.

Shanhte hpe Jinghpaw Hpyen yen lakawn hpung KHCC garum ya ai hte, 2020 kaw nna, dum n ta wa lu na matu shakut nga ai gaw, ya ten dum n ta 200 jan gaw gap da ngut sai raitim, mung masa kata shim lam pa hkam n nga ai majaw, htingaw 20 ram sha naw re lam chye lu ai.

Sama Ginwang kata Ga Ra Yang, Katsu, Dabak ni gaw lai wa sai 2011 ning majan a majaw, hpyen koi yen ra taw ai kaw, 2021 ning kaw na, Dum n ta wa hpang taw sai ni rai nga ai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button