Month: March 2020

Shiga
Covid-19 machyi masha masat 14 hte nbungli, mawdaw rau jawn ai Myitkyina na masha langai hpe laksan tawn da

Covid-19 machyi masha masat 14 hte nbungli, mawdaw rau jawn ai Myitkyina na masha langai hpe laksan tawn da

Covid-19 ana machyi masha masat – 14 hte Thachileik kaw nna Mandalay du hkra nbungli hte mawdaw langai hta sha rau jawn ai masha Myitkyina de du nga sai majaw, shi hpe laksan shara e…

Shiga
AA rawt malan hpung hpe matut nna shiga shapraw ai shiga dap lit hkam ni hpe ahkyak la

AA rawt malan hpung hpe matut nna shiga shapraw ai shiga dap lit hkam ni hpe ahkyak la

Rakhine Hpyendap AA hte matut mahkai nna shiga ka shapraw ai shiga dap 2 hpe gasu gabrawng byin shangun ai tara upadi hte ahkyak la da ai lam chye lu ai.

Shiga
Kani manghkang hta, KDA ginjaw hte ningbaw ni hpe Myen ni zing

Kani manghkang hta, KDA ginjaw hte ningbaw ni hpe Myen ni zing

Ndai shata praw de, KDA ginjaw Kawnghka grupyin kaw na kani tsi hkyep hte kani galaw jak ni manu mana lu rim kau dat ai hpang, Myen hpyendap gaw hpyen n-gun kaba hte KDA ginjaw…