Miwa asuya, pati salang ni hpe US visa pat hkum

Daini, Oct. 8, bat Lahkawng Ya shani (Sinpraw dan bat Masum), Xinjiang mungdaw hta rudi Uighurs, Kazakhs, snr laga Muslim amyu lakung ni ntsa masing hte adip arip galaw ai lamang kaw lit nga ai,