Laiza MHH hpyen ma langai, gap si

KIO mare daju Laiza kaw magam gun ai, Mungshawa Hpyen Hpung hpyen ma langai, sinat gap si ai lam, June 18, bat Mali Ya jahpawt byin wa sai. MHH hkum dek masat B-59041 hpyen ma