Laiza grup yin hkashi ni hta maza hta ai lamang galaw

Mungkan hkashi Hkanu masat n htoi hpe, Laiza mare kata hkashi ni hta maza hta ai lamang hku nna galaw wa ai lam chye lu ai. Ndai lamang hta Laiza Municipal, CSO magam gun ni