1. Home
  2. Nam San Yang

Tag: Nam San Yang

lamu ga
Nam San Yang mare ting Ja htu sha kau ai majaw, Lu hka yak taw sai

Nam San Yang mare ting Ja htu sha kau ai majaw, Lu hka yak taw sai

Myitkyina-Manmaw lam ntsa, Nam San Yang mare kata, laja lana Ja htu sha kau sai majaw, ya ten mare masha ni hta Lu hka hte, Lang na hka mayak hkrum sha nga ai lam chye

Shiga
KBC Ningbaw Rev. Dr. Hkalam Samson a KIO Laiza kaw na nhtang wa ten jep hkrum

KBC Ningbaw Rev. Dr. Hkalam Samson a KIO Laiza kaw na nhtang wa ten jep hkrum

Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw, KBC, Ningbaw Rev. Dr. Hkalam Samson gaw Laiza kaw nna Myitkyina de wa ai hkrun lam, Nam San Yang kaw Myen asuya dap ni gan pat ai hkrum tim, bai

Shiga
Myen-KIA Pause Bum kaw gap hkat

Myen-KIA Pause Bum kaw gap hkat

Myen asuya dap hte KIA lapran Myitkyina-Manmaw lam Nam San Yang, Pause Bum kaw bat Manga Nov. 29 ya shani, aten kadun gap hkat ai lam byin wa sai. Laiza na KIA shiga lawk hku