Nmawk, Lung Ja Bum Lagaw na Yi Hkauna Hkan, Mam Nmai Dan La

Nmawk Giwang Lung Ja Bum lagaw na mare kahtawng ni hta Myen hpyen dap ni dap jung shara la taw ai hte, shani shagu ngu na laknak kaba ni gap shadam bun taw ai lam