1. Home
  2. Laisin

Tag: Laisin

Majan Shiga
KIO Ginjaw Ginra ntsa jet nbungli 5-lang n ga pyen gayin

KIO Ginjaw Ginra ntsa jet nbungli 5-lang n ga pyen gayin

Laklak lai lai KIO Ginjaw Ginra ntsa hku nna, jet fighter (jet majan pyenli) langai, January praw 7, Bat Lahkawng Ya shani, 5 lang n ga ginhkrang pyen gayin wa sai lam, KIO du salang

Shiga
KIA Ginjaw Shimlam Dap de Myen ni sinat majoi gap sharu

KIA Ginjaw Shimlam Dap de Myen ni sinat majoi gap sharu

October 19, bat Kru Ya shani Myen hpyendap ni gaw KIA Ginjaw Shimlam Dap 256 dap de let-htau-si 10 lang jan hte sinat kaji 200 lang daram gap bun ai lam, ginjaw shimlam dap shiga