KIA Dap Awn Daju Laiza grupyin de gawan

Gen. Gunhtang Gam Shawng, KIA Dap Awn Daju gaw daini, April 24 ya shani tinang Laiza muklum grupyin de shawng de nau n mu ga ai gawan hkawm ai lam galaw wa sai. Dap Awn