Myitkyina Pawng Hpawm Rung kaw Bawm Sa hkam ai PDF Kapaw Si

Myitkyina mare kata October 30 ya shana, Myitkyina Pawng Hpawm rung kaba hta bawm kapaw ai mabyin gaw, Bawm sa hkam ai wa nan, dai hkam na shara du ai hte kapaw si mat ai