Shiga

Munggu KIA Dap Ni Nga Ai Shara Hpe Kokang MNDAA Hpung Ni Sa Pat Hkum

Munggu Mare KIA dap ni nga ai shara ni hta, Miwa Kokang dap ni kaw na, n’ta pat ai lam laika pa sa shakap wa ai nga ginra masha ni kaw na chye lu ai.

Kokang dap ni kaw na April 23 ya shana hta KIA Dung 36 Kung 4 ni dap jung nga ai nta hte Ninghtawn rung ni hpe pat hkum ai lam, laika pa sa shakap wa ai lam ginra masha langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Anhte Hpyen dap Dung 36 Kung 4 ni nga ai rung hte Ninghtawn rung kaw sa shakap ai, bai gan je kau tim bai sa shakap rai, Je La tam ai ga rai nga ai,” nga tsun ai re.

Kokang dap maga, KIA hpe dai shara kaw na pru na matu tsun ai rai tim, KIA maga na pru na lam tsep kawp n nga ai zawn shan hte shakap da ai laika pa hpe Cross KIA ngu galaw let, bai shakap na matu hkyen taw nga ai nga,KIO Salang kaba langai KNG de tsun wa ai re.

Ndai lam hte seng nna, Munggu ginra na MNDAA Uphkang Salang Yang Hu Hpe san yu yang “KIA/KIO dap n inga shara n lu ai nga nna, MNDAA mag ana jahkring mi nga da shangun ai she re, ya na zawn rung hpaw na ahkang n jaw da ai, dai majaw hkum pat ai re.” nga tsun ai re.

Ya ten Munggu ginra hta Kokang MNDAA dap ni kaw na zai mazut dik ai ladat ni hte dai ginra hpe uphkang taw nga ai rai nna, mung shawa ni galaw lu galaw sha lam ni hta yak hkak dut dang ai lam ni mung nga wa taw ai nga, dai ginra na amyu shayi langai KNG de ndai zawn tsun wa ai re.

“Kokang ndai ni ya ten grai zai ma ai, hpa galaw dat tim hkum pat hkum pat, Jinghpaw ni hpa kachyi pyi tsun na ahkang n nga ai, ndai ginra na lam laga de hpa mung n mai tsun shapraw ai, grai zai dik ma ai law,” nga tsun ai.

Munggu ginra hpe Kokang MNDAA dap ni kaw na 1027 majan masing ten htim gasat zing madu kau lu ai rai rai nna, ginra masha ni hpe n gawn n sawn up hkang taw nga ai nga ginra masha ni tsun ai re.

Related Articles

Back to top button