Shiga

Hpakant Pantin Mahkrai Myen Hpyen Hpung Hpe PDF ni Drone hte Sa Gap

Hpakant mare numshang Pantin mahkrai kaw hkrun lam hkawm mung shawa ni hpe san jep taw nga ai Myen hpyen hpung ni hpe, Hpakant KPDF dap ni drone hte sa gap bun wa ai lam chye lu ai.

April 24 ya jahpawt jau hkying 6 daram hta Hpakant Pantin mahkrai kaw san jep taw nga ai Myen hpyen hpung ni hpe Hpakant KPDF dap ni drone hte sa gap bun ai hpang, Myen hpyen dap ni hting nut mat ai re nga, ginra masha ni KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Um re ai, dai hpawt manap Myen hpyen hpung ni dai kaw Without mawdaw ni hpe rim jep taw nga ai, dai hpe anhte maga na KPDF ma ni Drone hte sa gap bun ai, sa gap bun ai hpang jang hprawng htingnut mat ma ai,” nga tsun dan ai re.

Myen hpyen hpung ni hting nut mat wa ai hpang, shan hte rim da ai mung shawa mawdaw 2 na zawsi la mat wa ai majaw, mawdaw 2 dai hku dung nan kau da sai nga matut tsun wa ai re.

Dai Pantin mahkrai hta lai wa sai ten kaw na Myen hpyen dap ni lai sa lai wa mung mare masha ni hpe jahkring hkring san jep ai zawn, shan hte n tsen n hten ai ni hpe rim woi ai shara rai nna, Mawdaw sengke ni hpe mung ga baw amyu myu hte rim zing ai shara mung rai nga ai.

Hpakant ginra hta myen hpyendap daru magam zing kau ai hpang, Myen hpyen dap shagyit ni jahkring hkring gap gasat hkrum taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button