Majan ShigaShiga

Danai Nam Gawn Ja Maw Myen Hpyen Dap Hpe KIA Htim Gasat Zing Madu

Hugawng Danai, Nam Gawn Mare dingsa (Ja Maw) Myen hpyen dap hpe Wunpawng Mungdan Shawnglawt Hpyen dap KIA Dung 14 ni dai hpawt manap hkying 7 daram aten kaw na sa htim gap gasat ai gaw, dai na hkying 8 daram hta htim shagrawt kau lu sai lam shawng lam hpyen shi sawk ni kaw na chye lu ai.

Dai ni March 18 ya jahpawt hkying 7 daram ten kaw na, Nam Gawn mare ding sa hta dap jung taw nga ai Myen hpyen dap hpe KIA Dapba 2 Dung 14 ni sa htim gap gasat ai hpang, Myen hpyen dap maga na mung nbungli hte bai wa htim gap gasat ai lapran dai na hkying 8 daram ten hta zing madu kau lu sai lam shawng lam magam gun langai KNG de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Dai na hkying 8 daram hta zing lu sai, dai kaw Myen hpyen n-gun gade gaw n nga sam ai, nbungli hte wa gap ai majaw bai na taw ai rai nga ai, Ndai Ja Maw ginra hpe yu up madu taw ai byuha dap kaba rai nga ai” nga tsun dan ai re.

Nam Gawn Myen hpyen dap hpe htim shagrawt ai hta, dai ni shani ka-ang ten Myen hpyen dap maga Jet Fihter nbungli hte wa gap bun wa ai re.

Ya majan byin nga ai shara gaw, Danai kaw na Payin Maw sa lam, Mai Hkun mare makau na Nam Gawn mare dingsa hta rai nna, lai wa sai 2017 ning hte KIA dap maga tat sum kau da ai shara re lam matut chye lu ai.

Dai mayan hta lai wa sai 2017 ning hta Myen hpyen dap hpyen n-gun kaba hte htu shadut nna, dai ginra yawng hpe zing madu kau ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button