Majan ShigaShiga

Jehkam Majan Hta Lahkawng Maga Si Hkala Law

Jehkam Myen hpyen dap hpe htim gasat shagrawt ai hta, Myen hpyen dap maga marai 70 jan si nna, marai 15 hkawt hpe jahkrung lu rim da ai zawn, KIA woi awn ai pawng hpawm dap maga na mung marai 9 hkrat sum wa ai lam KPDF na lit nga ai ni tsun ai re.

Shaning 70 ning jan kring mading dap jung shara jahkrat da ai Manmaw – Mandalay lam kaba ntsa na Myen hpyen byuha dap kaba hpe KIA KPDF AA pawng hpawm dap ni kaw na February 19 ya shani htim gasat zing madu kau lu sai re.

Dai dap shara hpe nhtoi masum ya htim gasat wa ai hta, Myen hpyen nbungli hte 50 lang jan bawm sa sharut bun ai hta lahkawng maga si hkala law wa ai nga dai ginra na PDF lit nga ai ni tsun ai re.

“Si hkala law ai gaw nbungli a majaw rai nga ai, lani mi hta 20 lang jan ram wa gap bun ai jet hte, shan hte Myen hpyen dap kaw nan mung nbungli hte bai wa sharut bun dai kaw rai nga ai si hkala law ai gaw,” nga tsun ai re.

Myen hpyen dap nbungli hte laja lana sa htim gasat bun ai majaw, KIA Pawng hpawm dap maga marai 9 asak ap nawng mat wa ai hta, AA na marai 1, Shwegu PDF na marai 6, Myohla PDF na marai 2 rai nna, laga marai 40 jan hkala hkrum wa ai hta, marai 13 hkala sawng wa ai re.

Myen hpyen dap maga na mung marai 70 jan si nna, hkala hkrum ai ni law ai hte Manje maga de hprawng hting nut mat wa ai nga tsun ai re.

Majan a majaw, dai ginra na mung shawa dum nta law malawng hten ma sai rai nna, Myen hpyen dap nbungli bawm a majaw ma kaji langai hte laga mung shawa marai 11 asak si sum wa sai re.

Ya ten dai ginra na hpyen yen mung shawa yawng Manmaw maga de hprawng yen taw nga nna, Malu masha hte laga garum ningtum lam ni mung ra ahkyak taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button