Majan ShigaShiga

Jehkam Myen Hpyendap Hpe Htim Gasat Ai Hta Lahkawng Maga Si Hkala Law

Jehkam Myen hpyen dap hpe htim gasat shagrawt ai hta, Myen hpyen dap maga marai 30 jan si nna, marai 15 hkawt hpe jahkrung lu rim da ai hte, KIA woi awn ai pawng hpawm dap maga na mung marai 9 hkrat sum wa ai lam KPDF na lit nga ai ni tsun ai re.

Shaning 50 ning jan kring mading dap jung shara jahkrat da ai Manmaw – Mandalay lam kaba ntsa na Myen hpyen byuha dap kaba hpe KIA KPDF AA pawng hpawm dap ni kaw na February 19 ya shani htim gasat zing madu kau lu sai re.

“Anhte maga de na February 19 ya shani lu gasat zing la sai, Myen hpyen dap maga na nbungli hte 50 lang pyi ga kun? shani shana nbungli bawm gaw mi re, laknak kaba gaw hpa kun? Drone Bawm gaw hpa kun pyi n chye tsawmra laja lana hte htim gasat zing da ai re. anhte maga na mung si hkala lam gaw tsawm ra nga mat ai,” nga tsun dan ai re.

Dai dap shara hpe nhtoi masum ya htim gasat wa ai hta, Myen hpyen nbungli hte 50 lang jan bawm sa sharut bun ai hta lahkawng maga si hkala law wa ai nga tsun ai re.

Myen hpyen dap nbungli hte laja lana sa htim gasat bun wa ai majaw, KIA Pawng hpawm dap maga marai 9 asak ap nawng mat wa ai hta, AA na marai 1, Shwegu PDF na marai 6, Myohla PDF na marai 2 rai nna, laga marai 40 jan hkala hkrum wa ai hta, marai 13 hkala sawng wa ai re.

Myen hpyen dap maga na mung marai 30 jan si nna, hkala hkrum ai ni law ai hte Manje maga de hprawng hting nut mat wa ai nga tsun ai re.

Majan a majaw, dai ginra na mung shawa dum nta law malawng hten ma sai rai nna, nbungli bawm a majaw mung shawa marai 10 jan asak si sum nna, marai 40 hkawt hkala hkrum wa sai re.

Ya ten dai ginra na hpyen yen mung shawa yawng Manmaw maga de hprawng yen taw nga nna, Malu masha hte laga garum ningtum lam ni mung ra ahkyak taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button