Shiga

Gwihka Mare Hpyenyen Mung Shawa Ni Tinang Mare Buga De Bai Wa Sai

Gwihka Hpyen yen mung shawa ni tinang mare buga dum nta de February praw 9 ya shani bai n htang wa lu sai re.

Gwihka Myen hpyen dap hpe KIA PDF dap ni htim gasat majan hpang wa ai kaw na, Gwihka mung mare masha ni Seng Tawng, Maw Shan Hpungkyi jawng ni hta shata mi jan sa hprawng yen taw nga ai kaw na, February praw 8 ya shana KIA dap maga mai wa sai lam hpyen yen lit nga ai ni hpe sa tsun ai majaw, dai ni February praw 9 ya shani yawng wa taw sai nga, dai ginra na hpyen yen mung shawa langai KNG de tsun ai re.

“Ya hte gaw bawm jasan ai lam ni rai n lu galaw shi ai nga na gadai hpe n wa shangun ai, mana (February 8 ya shana) KIA maga hpyen yen lithkam ni hpe mai wa sai ngu shana ma ai da, dai majaw, dai ni kaw na yawng wa taw sai. Garum kahtau hpung ni hte Nawku hpung ni hkan na maw daw hte wa htaw sa taw sai.” Nga tsun ai re.

Gwihka Myen hpyen dap hpe KIA dap maga January 20 ya shani htim gasat zing madu kau ngut sai rai tim, Majan laman na Bawm hte laknak kaba ni hpe matut jasan ra ai majaw, February praw 9 ya shani she wa shangun ai lam rai nga ai.

Seng Tawng Nawku jawng hte Mawshan Hpungkyi jawng ni hta sa hprawng yen taw nga ai Gwihka mare masha 3000 jan nga ai re lam chye lu ai.

Ya ten Kamaing hte Hpakant lam ntsa Myen hpyen dap hte KIA dap lapran hpyen masa lam matut shaja hkat taw nga ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button