Shiga

Seng Tawng Mahkrai Kapaw Jahten Hkrum

Hpakant, Seng Tawng mare shinggan hpri mahkrai kasha langai hpe, bawm kapaw jahten kau ai lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

December 25 ya shana hkying 12 daram hta, mying n chye ai laknak lang hpung ni kaw na bawm sa kapaw jahten kau da ai nga, Seng Tawng ginra masha langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun ai re.

“ Bawm nsen she kadu hkra kalang ngoi wa ai, jahpawt du yang she mahkrai kapaw ai rai taw ai, grai wa hten mat hkra gaw nre, yawng dai hku naw hkawm nga ma ai.” nga tsun ai re.

Yup tung ten kapaw wa ai rai nna, hkawm sa hkawm wa gadai mung n nga ai ten re majaw, mung shawa si hkala ai lam n nga ai nga, matut tsun wa ai re.

Dai makau hta Myen hpyen dap shara mung nga ai rai nna, dai hpawt jau lai sa lai wa mung mare masha ni hpe san jep ai lam ni mung nga ai re hpe chye lu ai.

Mahkrai kapaw ai hta, grai wa hten mat ai lam n nga ai sha, matut lai taw nga ding yang re hpe chye lu ai re.

Related Articles

Back to top button