Shiga

Pyithusit Dap Laknak Sa Ap Na Matu, KIA Sadi Jaw

Da Law mare makau grup yin hta nga ai Pyithutsit wuhpung ni hpe KIA dap de laknak ap na matu KIA-PDF dap maga tsun sadi jaw da ai lam chye lu ai.

Da Law Pyithutsit dap hpe htim gasat zing ai ten dap shara hta n nga taw nna, shinggan hkan du nga ai ni yawng n dai laman KIA dap de laknak lawan sa ap na matu KIA dap maga de na tsun da ai lam, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap hpe tsun ai re.

“December 17 ya jahpawt sa gap zing ai, dai ten law malawng dap kaw n nga ai shinggan de du taw ai law ai le, ndai de gaw yi sun galaw ai masha law ai re nga yang, yi sun de du taw ai ni law ai, dai majaw ndai laman lawan sa ap na hku tsun sadi jaw da ma ai,” nga tsun ai re.

Pyithutsit dap shara hpe sa gasat zing ai ten, dap shara hta hpyen n-gun hte laknak arung arai ni hpa mung n law taw ai hte shinggan de du taw ai ni law ai rai nna, hkauna sun galaw ai pyithutsit ni yawng ndai laman laknak lawan sa ap na matu tsun da ai rai nga ai.

Ya na zawn laknak ap na lam hte seng nna, mare salang ni kaw na ap ya na matu tsun da ai rai nga ai.

Lai wa sai December 17 ya shani Da Law pyithutsit dap hpe htim gasat zing ai hta, Pyithutsit hpyen la marai 7 hpe lu rim la nna, ginjaw de sa kau sai lam, ni nawn ai ni kaw na chye lu ai.

Related Articles

Back to top button