Shiga

Hpawng Seng Mare na Myen Hpyendap ni Munggu De Hprawng Yen

Hpawng Seng Myen hpyen Byuha dap hta rawng nga ai Myen hpyen hpung ni, October 30 ya shana hkying 9 daram aten, Munggu de yawng hprawng yu ma sai lam, ginra masha ni kaw nna chye lu ai.

October 30 ya jahpawt, Hpawng Seng Myen hpyen byuha dap hpe Kokang MNDAA dap ni htim gasat ai hpang, shana hprawng yen pru wa ai re lam, ginra masha langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun dan ai re.

“ Shanhte naw nga taw ai majaw, anhte hpe gaw hkum hprawng shi, dai na jan du sai hpawt de she yen na ahkang jaw na nga masu na, Maw? Shan hte gaw hprawng yen ma sai gaw, anhte hkying 10 chyen kaw loi hkan chye dat rai yang she, mare salang ni gaw n jaw sai n jaw sai nga nna she dai shana jang anhte mare buga masha ni hpe mung woi hpraw pru wa lu sai,” nga tsun dan wa ai re.

October 28 ya shani kaw na, Hpawng Seng ginra hta nga ai Myen hpyen dap ni hpe, Kokang MNDAA dap ni htim gasat wa ai majaw, Man Yang, Mang Ping mare hkan na Myen hpyen dap ni hpe htim gasat zing madu la lu wa sai re.

Myen hpyen dap sum machyi lam law wa ai majaw, hpri gang mawdaw lahkawng hte hprawng yu wa ai Myen hpyen Byuha mu ngu maram lu ai wa hpe, Kokang dap maga de na Drone hte hkan shachyut gap ai hta, hpri gang mawdaw lahkawng hpe mung gap jahten kau lu ai lam, shawng lam magam gun langai KNG de n dai zawn tsun dan ai re.

“Hpawng seng gaw, Pyithutsit ni nga ai kawng gaw zing lu sai, Myen hpyen byuha kawng hpe gaw mung mare masha ni rai n lu pru wa shi ai majaw, naw tawn da ai, byuha mu ngu maram lu ai wa thank mawdaw hte munggu de hprawng yu wa ai hpe, Man Pying hte Nawng Htai lapran kaw langai hkap gap kau ai, langai hpe gaw munggu hka hkaraw de hprawng yu wa ai hpe drone hte hkan gap ai kaw gap jahten kau lu ai,” nga tsun dan ai re.

Hpawng Seng Myen hpyen byuha dap hpe, tat sum kau sai majaw, ya ten Hpawng Seng ginra yawng gaw, Kokang a lata de hkrat mat sai lam chye lu ai.

Hpawng Seng ginra yawng hpe Kokang dap ni htim gasat zing kau ai majaw, Myen hpyen dap maga de na, nbungli hte laja lana wa htim gap gasat na hpe myit tsang ai majaw, ginra masha ni yawng hprawng yen ma ai rai nga ai.

Ya ten Hpawng Seng ginra masha ni, Miwa jarit mayan de sa du hprawng yen taw nga nna, dai ni a matu garum ningtum ra ahkyak taw nga ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button