Shiga

Dawhpum Yang Buga Masha nkau Hprawng Yen

Dawhpum Yang sinna maga hku nna lung wa ai Myen hpyen hpung ni laknak kaba gap shadam bun ai majaw, Pan Kawngmu hte Lungjung Yang mare mung masha ni, hprawng yen ra ai lam chye lu ai.

September praw 6 ya shana, Kunglaw kaw na lung wa ai Myen hpyen hpung ni gaw, shan hte lung wa ai lam ding yang de laknak kaba gap shadam bun ai majaw, Dawhpum Yang mare shingdu maga de na, Pan Kawngmu hte Lungjung Yang mare na mung shawa ni hprawng yen wa ai lam dai ginra na mung shawa ni KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Dai hpyen hpung ni gaw Dawhpum Yang de shang wa na hkyen ai hpyen hpung ni rai nga ai, dai hpawt shan hte lung wa na lam maga de laknak kaba ni tsawm ra gap bun ma ai. laga hpa majan byin ai lam mung gaw n nga ai, lam jasan hku na gap ai ga rai nga ai. shan hte lung wa ai lam kaba hku n re, Dawhpum yang mare shingdu maga hku na lung wa ai, dai majaw Pan Kawngmu hte Lung Jung Yang mare masha ni hprawng yen ai ga rai nga ai.” nga tsun dan ai re.

Dai Myen hpyen hpung ni gaw, Kunglaw kaw na hpyen mawdaw 7 hte September praw 6 ya shana lung wa ai hpyen n gun 100 jan lawm ai hpung ni rai nna, KIA dap maga de na lam lapran hta bawm hte hkap shingla gasat ai lam nga wa ai hpe chye lu ai.

Ya ten dai Myen hpyen dap ni gaw, Dawhpum Yang Myen hpyen dap Hk.L.Y (142) de shang mat wa sai lam chye lu ai.

Dawhpum yang hpyen dap kata de, n dai laman Manmaw kaw na lung wa ai Mawdaw 20 jan du shang sai rai nna, September praw 6 ya jahpawt jau dai kaw na bai pru wa ai Myen hpyen mawdaw 6 hpe KIA dap maga de ni, Loi Jaw Bum kadawng hta hkap  shingla gasat dat ai re.

Ndai laman Myitkyina hte Manmaw lam ntsa hta gasat gala majan shani shagu ngu na ding yang byi nga re.

Related Articles

Back to top button