Shiga

Kyaugyi Balik dap hpe Htim Gasat Zing

Shwegu ginwang, Kyaukgyi Balik dap hpe, KIA hte PDF dap ni sa htim gap gasat zing kau ai hpang, Myen hpyen dap jet n bungli hte bawm sa jahkrat bun wa ai lam chye lu ai.

Myen hpyenla hte balik ni pawng hpawm nna nga ai Kyaukgyi mare na Balik dap hpe, dai hpawt manap jau hkying 3 daram aten KIA Dapba 3 npu, Dung 12 hte Myohla PDF dap ni pawng hpawm nna, sa htim gap gasat zing kau ai lam, Myohla PDF na lit nga ai salang langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun dan ai re.

“Kyaukgyi balik dap hpe sa htim gap gasat zing kau ai rai nga ai, dai hpawt jau hkying 3 hte hkying 4 lapran kaw sa htim gap gasat zing kau lu ai. kata kaw rawng ai hpyenla n kau si ai gaw si, jahkrung lu rim ai ni mung nga ai, nkau gaw hprawng mat ai mung lawm ai.” nga tsun ai re.

Dai dap hpe sa htim gap gasat zing ai hta, Myen hpyen la n kau hpe jahkrung lu rim woi la nna, n kau gaw hprawng ma ai hte, sinat laknak machyu pala alaw alam padang dip zing la lu ai re lam chye lu ai.

Dai Myen hpyen balik dap hpe htim gasat zing kau ai hpang, Jet Nbung li langai dai makau grup yin hta bawm wa jahkrat bun kau da ai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap n bungli hte wa gap ai hta, တောပုန်း mare makau hta langai wa hkrat nna, Kyaugyi mare hta langai wa hkrat ai lam matut chye lu ai.

Kyaukgyi Myen hpyen balik dap hta masha n gun 50 daram aten hpring nga ai shara rai nna, dai hta law malawng hpyen la ni re nga, ginra masha ni tsun ai re.

Dai hpawt manap jau dai mare hta majan laja lana gap gasat wa ai majaw, dai mare na mung shawa n kau tinang man ang ai shara de hprawng yen ma ai lam ni nga ai re hpe chye lu ai.

Myen hpyen dap maga dai zawn n bungli hte sa gap ai lam hte seng nna, mung mare masha si hkala lam hte n ta hten ai lam ni nga n nga hpe a tsawm tup hkrak rai n chye lu shi ai re.

Related Articles

Back to top button