Shiga

Myen Hpyen Dap Ni Hpe Hprawng Yen Ai Mungshawa Langai Gap Sat Hkrum

Nawnglut ginwang, Mai Nawng mare hta Myen hpyen dap ni sawk jep nga ai shara hpe hprawng ai la langai gap sat hkrum ai lam chye lu ai.

June 9 ya shani ka-ang hkying 1 daram hta Mai Nawng lahta tsang jawng shawng kaw lai wa laisa mungshawa ni hpe sawk jep nga ai ten, la langai hprawng ai majaw, myen hpyen dap ni hkan gap sat kau ai lam, Mai Nawng ginra masha langai KNG de tsun ai.

“Indaw Gyi grupyin kaw shamu shamawt nga ai dap nga ai. Dai dap ni mare de shang wa na shi hpe jep na matu sa shaga ai. Dai kaw shi gaw hpyenla langai hpe kanawng galau dat na hprawng ai dai kaw nan gap sat kau ai re. Moi mang gaw Bai nlu la ai lam chye lu ai” nga tsun ai.

Gap sat hkrum ai wa gaw Mai Nawng mare Sin Phyo Kung lawk na U Ting Lin rai nna, shi gaw mung shawa langai re lam, kaga ginra masha langai kawn matut tsun ai.

Dai hpyen hpung ni mare de shang wa ai shaloi mare masha ni hpe rim da nna, hpyen hpung bai pru mat ai shaloi yawng bai dat ya ai lam ginra masha ni kawn tsun ai re.

Dai hpyen hpung ni gaw hpyen n-gun 50 jan hte Indaw Gyi ginra kaw hpyen shamu shamawt nga ai lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button