Shiga

Nam Magwi Kabye Ai Majaw, La kasha Langai Si Mat

Putao ginwang, Sumpyi Yang hte Hpung Chyang lapran hta, June praw 5 ya shani nam Magwi la langai kabye ai majaw, ramma la kasha langai n nga mat ai re.

Sumpyi Yang hka kaw ramma marai 3 nga hkwi sa ai ten, nam Magwi langai du wa na hkan htim ai majaw, marai 3 kaw na La kasha 1 si mat ai lam,  ginra masha langai KNG hpe tsun ai.

“Anhte gaw shani ka-ang hkying 1 kaw she chye ai. Shanhte marai 3 gaw jahpawt kaw na Nga hkwi sa mat ai re. Sumpyi Yang hka hka hku maga de re. Magwi hkan shachyut yang shanhte mung hprawng ai hku re. Marai 1 gaw kaduk kaw makoi rawng nga ai kaw dai nam Magwi kabye ai kaw si mat ai re” nga nna tsun ai.

Laiwa sai May shata hta mung dai nam magwi a majaw, Hpung Chyang ginra masha langai si mat ai rai nna, dai ginra hta magwi kabye hkrum ai majaw, si mat ai mung shawa marai 5 du sai re.

Related Articles

Back to top button