Shiga

Myen Hpyen Dap Shang Wa Ai Majaw, Shwegu Mungshawa Ni Hprawng Yen

Hprawng yen ai kaw na dum nta bai nhtang wa let, gaw sharawt bungli galaw nga ai Shwegu sinpraw hkran maga mare kahtawng ni de Myen hpyen hpung ni kalang bai shang wa ai majaw, buga masha ni bai hprawng yen taw nga sai re.

Ya bai hprawng yen taw ai Namlan, NawngLatGyi, Winwa mare gaw, hpyen koi yen nga ai kaw nna lai wa sai May 9 ya shani hta sha dum nta bai nhtang wa ai rai nga ai.

“Hpyen yen ni gaw yawng ngu na daram bai wa nga sai re. Raitim Myen hpyen hpung ni bai shang wa yang bai koi yen nga ai. yawng gaw nre. Shanhte ni lai mat ai mare kaw na ni sha hprawng yen nga ai re” nga na Si Tar ginra masha langai tsun dan ai re.

May 29 ya shani, Myen hpyen dap n’gun 80 jan lawm ai wuhpung ni gaw Shwegu ginwang, Nga U maga de shang wa ai majaw, buga gaw sharawt galaw nga ai hpyen yen mare kahtawng 12 kaw na Namlan, Nawng Lat Gyi, Winwa Mare na mungshawa ni bai hprawng yen nga ai lam chye lu ai.

Ya kalang bai koi yen nga ai Nawng Lat Gyi, Namlan hte Winwa mare gaw htinggaw 100 jan nga nna, masha 1,000 jan nam kata de bai koi yen nga ai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap ni gaw March 20 ya shani, Shwegu sinpraw hkran mare kahtawng 12 tup hpe wan nat jahten kau ya ai majaw, Mungshawa marai 8,000 jan dum nta nlu hprawng yen taw nga ra ai re.

Related Articles

Back to top button