Shiga

Hpakan ginra, Myen hpyendap gun rai dut ginlen ai lam yawm nga sai kun?

Hpakan ginra hta Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO kawn, Hkum pat tawn ai Myen hpyendap gun rai ni hpe mungshawa ni lapran, brang brang lang lang dut mari ai lam yawm nga sai hpe chye lu ai.

KIO kaw nna, Hpyendap Gunrai ni hpe, dut mari jai lang ai lam n galaw na matu, n dau laika shapraw ai hpe myit hkrum ai mungshawa ni hkan sa ai nga ai hpe mu lu ai lam, hpakan ginra masha langai KNG shiga dap de ya na zawn tsun ai re.

“Law malawng seng n kau gaw madat mara ai hku na, shanglawt asuya kaw na n dau shabra ai hpe law malawng gaw hkan sa ai hku rai nga ai. n kau mi kaw na mari shajan da ai ni gaw kaji kajaw gaw mayun mayoi rai di lagu dut sha ai ni mung nga nga ma ai. Ding re kaji kajaw gaw nga ai. Grai rai di tsai hkra gaw n lu rai shi ai.”

KIO kaw nna, gat seng hkan, hpyendap dap gunrai ni hpe, ta tut yeng seng jahten ai lam ni n galaw ai raitim, n dau laika shabra ai hpang kaw nna, mung shawa ni hkan sa ai re lam chye lu ai.

Ndau laika hpe Lai wa sai, February hpang jahtum bat hta shapraw ai rai nna, laika hta March 20 ya shani hpang jahtum tawn nna, Myen hpyendap gun rai Myanmar Beer, Dagon beer, A.B.C, Rum, Andaman Beer, dai zawn ni hte gaw gap gunrai bilat ga htaw shalai dut mari ai lam n galaw na matu, hkum pat wa ai re lam, hpakan ginra masha matut tsun wa ai.

“Ya ten gaw seng kaji, seng kaba gara hkan san yu tim, n nga ai, kaga tiger ni sha dut ai nga ai, dai hku hkan yu shaloi chyawm gaw seng hkan n nga ai n dut ai hkrai gaw re. gat seng hkan la na mari na masha nga di hkan mari tim pyi dai gun rai n dut ai dai hku re. law malawng gaw taw mat sai hpe mu mada ai. Dut ai ni n mu ai daram re. tang du ai ngu mai tsun ai,hpakan ginra yawng ngu na ram san yu yang gaw dut ai lam n nga ai daram re.”

Raitim mung, Hpakan shara nkau hta dut mari ai lam ding yang matut nga taw ai majaw, KIO hku nna tatut rim ahkyak la shangun mayu ai lam, hpakan ginra masha nkau KNG shiga dap de shiga shana wa ai lam ni mung nga ai re.

Myen hpyendap mung shawa asuya ahkang aya zing ai hpang, mungdan ting gumlang ai lam galaw nga ai hta, Myenhpyen dap shapraw ai gunrai ni hpe ninghkap jahten sharun ai lam ni, ndut mari sha ai ladat ni hpe mung shawa lapran ninghkap n gun madun nga ai ten mung rai nga ai.

Dai hte maren, KIO woi awn let, ndai zawn gun rai pat hkum ai lam galaw nga ai hta, Lai wa sai, January shata hta Myitkyina ginwang hte Namti hkan Myen hpyen dap Gunrai Beer ni hpe Wunpawng mungdan shanglawt hpung KIO kawn, Hkan jahten sharun ai lam ni galaw wa sai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button