Shiga

Hpakan e jak sau manu ka-ang hkup rawt

April 28 ya shani kaw nna hpakan de Jak sau htaw shalai na matu Myen hpyendap pat hkum ai majaw, ya ten sau manu ka-ang hkup rawt nna mung shawa ni myit tsang nga ma ai re.

Hpakan e shawoi Jak sau gallons mi hta kyat 4500 sha raitim, ya gaw kyat 9000 daram hte dut taw nga ma ai lam chye lu ai.

ya na zawn manu ka-ang hkup sharawt nna dut ai raitim, sau seng nkau hta gaw sau ma mat sai lam chye lu ai.

hpakan e jak sau sha n-ga, kaga gun rai htaw shalai ai lam pat mat na hpe mung mungshawa ni myit tsang nga ma ai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button