Shiga

Myen COVID-19 makawp ninghkap ladaw, July 15 de bai sit

Myen mung kata COVID-19 makawp ninghkap ladaw June 30 du hkra masat da ai hpe, July 15 de nhtoi bai sit dat ai lam, Myen asuya June 27, bat Kru Ya, shana de ndau dat ai.

Coronavirus a majaw, sinwawp hta byin ai COVID-19 mungkan ana zinli kaba hpe mungdan kata makawp ninghkap bungli masing galaw nga ai ‘n lu bunghkup’ shi ai majaw, nhtoi bai jat dat ai re nga, munghpawm asuya Coronavirus Disease (COVID-19) makawp ninghkap ginjaw komiti, ndau ai re.

June 27, bat Kru Ya, shana hkying 8pm, Hkamja hte Ginsup Hkringmang Dap a ndau hta, mungdan kata ana shapraw lu ai machyi masha yawng 293, dai kaw Jinghpaw mungdaw na 1 lawm nna ana hte si ai gaw marai 6 nan nan re.

Mungkan madang ana bra ai lam jat lung nga dingyang hte, lani mi sen 2 hkawt du nna, tara shang ana jep shapraw lu ai machyi masha sen 100 hkawt du nga sai, hte si ai hti hkum gaw sen 5 du wa sai hpe, Myen mung ten, June 27, shana 11pm du hkra na Worldometers website hta mu lu ai.

Myen a htingbu Gala gaw mungkan kaw no.4 ana kap bra dik mungdan rai nhtawm ya ten tara shang ana mu jep masha sen 5 jan nga sai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button