NLD gaw Jinghpaw hte Mon Amyusha Party ni hte shawng hkrum shaga na

Ra lata poi ngut ai shaloi NLD party hku nna amyusha mungmasa party ni hpe saw shaga da ai hte maren shawng ningnan hku nna Jinghpaw hte Mon amyusha party ni hte hkrum shaga mat