Myitkyina, Shingnan Balik dap gap hkrum nna, Balik 2 hkala

Myitkyina, masat (5) lahta tsang jawng makau na shingnan balik dap hpe, mana aten, Mung Shawa Makawp Maga Dap PDF ni  sa htim gap wa ai hta, Myen hpyen balik marai 2 hkala hkrum wa ai